Quiz Konkurs
płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu płatek śniegu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FAKTORIA PREZENTÓW”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. [Definicje]

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

  1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą „ŚWIĘTA W GRONIE NAJBLIŻSZYCH” organizowany w serwisie internetowym dostępnym na stronie Internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie;

  2. Podmiot Zlecający Konkurs: Eurocash FRANCZYZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Komornikach, kod pocztowy: 62-052, przy ulicy Wiśniowa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Sądowego pod numerem 0000259846, numer NIP: 7772910817, numer REGON: 300333695. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Organizator Konkursu: VALKEA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291933, NIP: 525-21-77-350, o kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 zł, wpłaconym PLN (“Valkea”), reprezentowaną Tomasza Opielę CEO i Beatę Krawczak CFO

  1. Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu.

  2. Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 7 Regulaminu.

  3. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu.

  4. Strona Internetowa: strona dostępna pod adresem https://faktoriawin.pl/

  5. Okres Konkursu: okres od dnia 16.11.2020 r. do dnia 16.12.2020 r., w którym odbędzie się Konkurs.

 1. [Zasięg Konkursu]

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem platformy znajdującej się na Stronie Internetowej w Okresie Konkursu: https://faktoriawin.pl/

 2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody zostaną doręczone na adresy korespondencyjne podane przez Zwycięzców, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. [Jury Konkursowe ]

  1. W skład Jury Konkursowego wchodzą trzy osoby, w tym dwie osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu oraz jedna osoba wyznaczona przez Podmiot Zlecający Konkurs.

  2. Jury Konkursowe wybierze 100 najciekawszych zgłoszeń oraz zdecyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

  3. Niezależnie od pkt. 3 ust. 2. powyżej, Jury Konkursowe jest podmiotem nadzorującym Konkurs i rozstrzyga wszelkie kwestie związane z jego organizacją, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 1. [Zasady Konkursu]

  1. Konkurs polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte: „Piękne ozdoby? Potrawy przekazywane z pokolenia na pokolenie? A może po prostu odpowiednia atmosfera i rodzinne grono? Podziel się z nami swoim przepisem na idealne święta i zdradź, w czym Twoim zdaniem kryje się ich magia!”. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić jedno zgłoszenie do Konkursu. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jeden raz.

  2. Jury Konkursowe wybierze na zasadach określonych w Regulaminie 400 Uczestników Konkursu, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi na pytanie otwarte, o którym mowa w ust. 1 powyżej  spośród zgłoszeń po 100 zwycięzców w każdym poszczególnym etapie. Wybranym w powyższym trybie Uczestnikom zostaną przyznane nagrody  na zasadach określonych w Regulaminie. 

   Etap 1:
   16.11.2020 - 23.11.2020
   Etap 2:
   24.11.2020 - 01.12.2020
   Etap 3:
   02.11.2020 - 09.12.2020
   Etap 4:
   10.12.2020 - 16.12.2020
  3. Przebieg Zgłoszenia Uczestników jest następujący:

   1. Uczestnik Konkursu udziela odpowiedzi na pytanie otwarte wskazane w ust. 1 powyżej poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na Stronie Internetowej,

   2. Uczestnik Konkursu musi dodać zgłoszenie w Okresie Konkursu.

  1. Jury Konkursowe dokonuje wyboru Zwycięzców w następujący sposób:

   1. Zgodnie z ust. 2 powyżej Jury Konkursowe wyłoni łącznie 400 zwycięskich zgłoszeń, 17.12.2020 r.,

   2. Jury Konkursowe wyłoni zwycięskie zgłoszenia do 3 dni roboczych od terminu zakończenia kolejnych etapów konkursu tj:

    Etap 1: wyłonienie zwycięzców do 26.11.2020
    Etap 2: wyłonienie zwycięzców do 04.12.2020
    Etap 3: wyłonienie zwycięzców do 14.12.2020
    Etap 4: wyłonienie zwycięzców do 21.12.2020
   3. Przy podejmowaniu decyzji Jury Konkursowe kieruje się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z pytaniem konkursowym. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej i w stosunku do każdego Zwycięzcy Konkursu zostanie podana e-mailem w datach wskazanych w pkt. 4 ust. 5 lit. b powyżej,

   4. W odpowiedzi na e-mail, o którym mowa powyżej, każdy Zwycięzca Konkursu będzie musiał podać dane kontaktowe, adres wysyłki oraz numer telefonu w ciągu 7 dni od dostarczenia e-maila. Podanie adresu oraz danych kontaktowych jest warunkiem wydania nagrody. 

 1. [Uczestnicy Konkursu]

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce.

  2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w szczególności potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika Konkursu zgodnie z pkt. 5 ust. 1 powyżej.

  3. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad uczciwego współzawodnictwa pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie decyzją Jury.

  4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.

  5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

  6. Zabrania się zgłaszania odpowiedzi konkursowej, która wcześniej była już publikowana w sieci Internet.

  7. Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:

 1. naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu, w szczególności naruszenia pkt. 11 ust. 1 Regulaminu;

 2. naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w pkt. 5 ust. 1-4 Regulaminu;

 3. naruszenia związane z nieposiadaniem przez Uczestnika majątkowych i osobistych praw autorskich do zgłoszonej odpowiedzi konkursowej.

  1. Zabronione jest zgłaszanie odpowiedzi konkursowej, która:

 1. byłaby niezgodna z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierała treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),

 2. naruszałaby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałaby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności,

 3. zawierałaby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony,

 4. obrażałaby uczucia religijne, byłaby obraźliwa bądź stanowiłaby lub mogłaby być uznana za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałaby treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe,

 5. sugerowałaby lub zachęcałaby do działań niezgodnych z prawem,

 6. miałaby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług,

 7. naruszałaby prawa lub dobre imię Podmiotu Zlecającego Konkurs lub innych osób.

  1. O kwalifikacji treści podawanych w Konkursie do jednej z kategorii zabronionych powyżej wskazanych decyduje Jury.

  1. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności co następuje:

 1. jest twórcą odpowiedzi konkursowej zgłoszonej w Konkursie,

 2. przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste oraz majątkowe),

 1. wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie,

 2. udziela Organizatorowi oraz Podmiotowi Zlecającemu Konkurs licencji do korzystania z treści podanych w Konkursie: pracy konkursowej, w zamian za udział w Konkursie, na zasadach poniżej opisanych:

      1. bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;

      2. na czas nieograniczony od momentu zgłoszenia do Konkursu;

      3. bezwarunkowo;

      4. na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu:

       • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej;

       • w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym t.j. udostępniania w sieci Internet, w szczególności poprzez strony www.faktoriawin.pl oraz https://www.facebook.com/faktoriawin/ oraz https://www.instagram.com/faktoria_win/

       • w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie,

       • w zakresie anonimowego rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,

       • wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego,

 1. z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia powyższych licencji Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 1. [Zwycięzcy Konkursu]

  1. Zwycięzcami Konkursu jest łącznie 400 Uczestników Konkursu z najciekawszymi według Jury Konkursowego zgłoszeniami.

  1. Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości email na adres wskazany podczas zgłoszenia się do Konkursu. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie informacje o przyznaniu nagrody.

  2. Zwycięzcą może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt. 4 ust. 5 i w pkt. 5 Regulaminu. Jury Konkursowe może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w Konkursie nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 4 ust. 5 i w pkt. 5 Regulaminu lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca w  sposób wskazany w pkt 5 ust. 7 Regulaminu naruszył niniejszy Regulamin, Jury może wyeliminować go z Konkursu.

 1. [Nagrody w Konkursie]

   1. Nagrodą w Konkursie są dwie pary świątecznych skarpet Faktorii Win o wartości 14,20 zł netto, wino Kumala Reserve Chenin Blanc o rekomendowanej wartości 26,99 zł netto za sztukę oraz wino Kumala Reserve Pinotage rekomendowanej wartości 26,99 zł netto za sztukę, dla łącznie 400 Zwycięzców oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 7,58 zł na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

   2. Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie potrącona z części pieniężnej Nagrody przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. 

   3. Wydanie Nagród Zwycięzcom, za co odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator Konkursu, nastąpi po udzieleniu przez Zwycięzcę informacji, o których mowa w pkt 4 ust. 5 lit. d Regulaminu.

   4. W wypadku, gdy Zwycięzca nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania Nagród, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

   5. Zwycięzca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych niezbędnych do wydania przyznanej Nagrody. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą przede wszystkim adresu poczty elektronicznej lub innych danych podanych przez Uczestnika na Stronie Internetowej, które mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu do kontaktu ze Zwycięzcą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. [Dane osobowe]

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Podmiot Zlecający Konkurs – Eurocash FRANCZYZA z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11

  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem 613332277 lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych

  3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

  4. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 roku (dalej: „RODO”), oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Zlecający Konkurs wyłącznie w następujących celach:

    • w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wydania nagród – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na procedowaniu Konkursu i wyłonieniu Zwycięzców zgodnie z Regulaminem,

    • w celu rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych oraz dbałość o poprawny przebieg konkursu,

    • w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze..

  1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora niezbędne do realizacji konkursu, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, w tym Organizatorowi oraz podmiotom odpowiedzialnym za wydanie i doręczenie Nagród Zwycięzcom.

  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

  3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  4. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Polski, organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  5. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych na Stronie Internetowej znajdują się pod linkiem: http://faktoriawin.pl/polityka-prywatnosci/

 1. [Reklamacje]

 1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz 14 dni po jego zakończeniu. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na adres siedziby Organizatora Konkursu: VALKEA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, z dopiskiem „ŚWIĘTA W GRONIE NAJBLIŻSZYCH” lub mailowo na adres [email protected] oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Konkursu ma odesłać odpowiedź na reklamację.

 2. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Konkursu w treści reklamacji.

 1. [Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu]

  1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu, siedzibie Podmiotu Zlecającego Konkurs oraz na Stronie Internetowej.

 1. [Postanowienia końcowe]

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg konkursu będą uważane w szczególności wszelkie działania które naruszały będą jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, nie wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Konkursie.

 2. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: [email protected]

 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected] z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Konkursu Organizator Konkursu usunie ze strony internetowej poradę nadesłaną przez osobę rezygnującą z udziału w konkursie.

 4. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że zmiana nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Konkursu oraz nie naruszy ich praw nabytych i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

płatek śniegu